Algemene Gebruiksvoorwaarden

Deze Algemene gebruiksvoorwaarden moeten volledig en zorgvuldig worden gelezen.

1. AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

Deze Algemene gebruiksvoorwaarden (de ‘Voorwaarden’) regelen de rechten, verplichtingen en beperkingen met betrekking tot het gebruik van de website Zygomaticdie voor de gebruiker (‘Gebruiker’).toegankelijk is via de url https://www.zygomatic-games.com/ (hierna te noemen ‘de Website’).

De Website wordt door de Asmodee Groep gepubliceerd onder de merknaam « Zygomatic ».

Het gebruik van de Inhoud (zoals hieronder gedefinieerd) is onderworpen aan de aanvaarding van de Voorwaarden die automatisch van toepassing zijn op elk gebruik van de Website.

ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ONDERSTAANDE GEBRUIKSVOORWAARDEN, GELIEVE DE WEBSITE DAN NIET TE GEBRUIKEN.

Het gebruik van de gehele of een deel van de Inhoud houdt in dat u deze Voorwaarden zonder voorbehoud accepteert en dat u ermee instemt om deze voorwaarden na te leven.

De Inhoud omvat (i) alle intellectuele-eigendomsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, handelsmerken, tekeningen en modellen, domeinnamen, logo’s, auteursrechten met betrekking tot de weergegeven producten, (ii) alle tekst-, grafische, video-, visuele of geluidselementen die op de Website verschijnen.

In overeenstemming met artikel 6 hieronder behoudt ASMODEE GROEP zich het recht voor om op elk moment de bepalingen van de Voorwaarden, hetzij door toevoegingen, hetzij door verwijderingen, te wijzigen.

2.VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT DE WEBSITE

De Website is voor iedereen toegankelijk.

Toegang tot de Website vindt plaats vanaf een op een telecommunicatienetwerk aangesloten computer met behulp van de communicatieprotocollen die op het internet worden gebruikt.

De Gebruiker wordt geïnformeerd dat de Website is geoptimaliseerd om toegankelijk te zijn vanaf smartphones en tablets. De Gebruiker dient te beschikken over eigen compatibele middelen voor telecommunicatie en internettoegang.

De Gebruiker wordt er eveneens op gewezen dat de kosten voor toegang tot en navigatie op de Website volledig voor eigen rekening zijn.

3. INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

Alle Inhoud en alle intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot het ontwerp, de selectie, de presentatie en de organisatie van onderdelen daarvan behoren toe aan de ASMODEE GROEP of haar rechtverkrijgenden.

Evenzo zijn de op de Website weergegeven merknamen (waaronder het merk ‘Zygomatic’), domeinnamen, afkortingen, logo’s, tekeningen en overige de exclusieve eigendom van ASMODEE GROEP of haar partners die haar een licentie hebben verleend voor gebruik in het kader van de Website.

Alle Inhoud is beschermd door het auteursrecht, de wetgeving inzake databanken, tekeningen en modellen, handelsmerken en, meer in het algemeen, de internationale conventies en overige wetten ter bescherming van de intellectuele eigendom en aanverwante exclusieve rechten. Elke reproductie of weergave van deze onderdelen of van de gehele of een deel van de Inhoud is op welke wijze en om welke reden dan ook verboden zonder de voorafgaande toestemming van AMOSDEE GROEP en, indien van toepassing, van de licentiegevers en rechtverkrijgenden.

De Gebruiker erkent dat hij slechts bevoegd is om deze onderdelen en gegevens op de Website te gebruiken binnen de uitdrukkelijk door ASMODEE GROEP vastgestelde grenzen. De Gebruiker erkent en aanvaardt verder dat geen van deze Voorwaarden de eigendom van enig handelsmerk, handelsnaam of ander eigendomsrecht op enig deel van de Inhoud aan hem overdraagt. De Gebruiker verbindt zich ertoe niets te doen wat in strijd is met dit artikel of ASMODEE GROEP, haar rechtverkrijgenden of begunstigden in dit opzicht op enigerlei wijze zou kunnen schaden.

4. RECLAME EN PRODUCTPROMOTIE

ASMODEE GROEP kan, naar eigen goeddunken, op de Website bepaalde producten promoten door het plaatsen van promotionele links, reclamebanners, titelbalkteksten, ook wel ‘pop-ups’ genoemd, wanneer de Website wordt geopend. Erkend wordt dat ASMODEE GROEP cross-channelmarketingoperaties kan uitvoeren met elke partner van haar keuze.

5. AANSPRAKELIJKHEID, GARANTIE EN SCHADELOOSSTELLING

Hoewel ASMODEE GROEP alles in het werk stelt om de voortdurende beschikbaarheid van servers te garanderen, kan de toegang tot de Website tijdelijk worden opgeschort om technische of onderhoudsredenen, zonder voorafgaande waarschuwing.

De navigatie op de Website is op eigen risico van de Gebruiker. ASMODEE GROEP is er niet verantwoordelijk voor de Website voortdurend bij te werken.

ASMODEE GROEP garandeert niet dat de Website vrij is van virussen en andere schadelijke componenten. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door virussen die op het internet circuleren.

De Gebruiker aanvaardt dat ASMODEE GROEP en haar serviceproviders in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor incidentele, materiële en/of immateriële, directe en/of indirecte schade die kan voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Website, met inbegrip van ontoegankelijkheid, verlies van gegevens, schade, beschadigingen of virussen die van invloed kunnen zijn op de computerapparatuur van de Gebruiker en/of de aanwezigheid van virussen op de Website.

Bovendien wordt al het tijdens het gebruik van de Website op welke wijze dan ook gedownloade en/of verkregen materiaal gedownload en/of verkregen op eigen risico van de Gebruiker. ASMODEE GROEP is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade en/of verlies van gegevens geleden door de Gebruiker.

6. BIJWERKING VAN DE DIENSTEN EN WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

ASMODEE GROEP behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van de Website te wijzigen (met inbegrip van, onder meer, wijziging van de voorwaarden voor toegang tot de Website of het toevoegen van ruimten voor samenwerking) zonder voorafgaande kennisgeving of mededeling aan de Gebruiker.

7. PERSOONSGEGEVENS

Voor meer informatie over uw rechten en hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, lees ons Globaal Privacybeleiden onze Privacyverklaring voor klanten (B2B) als u een B2B-klant bent; ons klant (B2C) privacybeleid als u een B2C-klant bent; ons Privacybeleid voor leveranciers (onder andere auteur, illustrator, vertaler) als u leverancier bent.

8. DIVERSE

Titels en kopjes.

De kopjes van de clausules zijn uitsluitend bedoeld om de lezing en het begrip van deze Voorwaarden te vergemakkelijken en loopt in geen geval vooruit op de inhoud van de clausules en de interpretatie die daaraan kan worden gegeven.

Recht en bevoegdheid.

Deze Voorwaarden worden beheerst door het Franse recht, zonder toepassing van de regels met betrekking tot wetsconflicten; en elke Gebruiker erkent uitdrukkelijk de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken voor elke vordering of elk geschil met ASMODEE GROEP, of op enige wijze in verband met het gebruik van de Website, en elke Gebruiker aanvaardt voorts de uitoefening van de territoriale bevoegdheid van de Franse rechtbanken in verband met een dergelijk geschil.

Overmacht

Onder voorbehoud van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kan ASMODEE GROEP niet aansprakelijk worden gesteld voor toeval of overmacht zoals gedefinieerd door de jurisprudentie en het Franse Burgerlijk Wetboek.

Contacten

ls u vragen heeft met betrekking tot deze Voorwaarden, kunt u contact opnemen met ASMODEE GROEP op het volgende adres: 18 rue Jacqueline Auriol, Quartier Villaroy – 78280 Guyancourt, Frankrijk

DEZE VOORWAARDEN ZIJN SLECHTS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN.
ELK GEBRUIK VAN DE WEBSITE HOUDT DE ONVOORWAARDELIJKE GOEDKEURING VAN DEZE VOORWAARDEN IN.

 

Bekijk al onze spellen